REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp.k.

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://sklep.cornette.pl prowadzony jest przez firmę:

   

  Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Wojska Polskiego 75
  98-200 Sieradz

  KRS: 0000501624
  Nip. 827-230-58-41
  Regon 101744780
  Nr. konta: 25 1750 1370 0000 0000 1031 8319
  tel. : +48 43 822 20 98
  kom. : 607 333 904
  e-mail: e-sklep@cornette.pl

   

 2. Definicje:

  • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: http://sklep.cornette.pl,

  • Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. Wojska Polskiego 75 w Sieradzu,

  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

  • Sprzedawca – Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp.k.

  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

  • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

  • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  • Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

  • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  • Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – bielizna damska, męska i dziecięca,

  • Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,

  • Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

  • Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji,

 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.

 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

  • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,

  • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej - email na adres e-sklep@cornette.pl,

  • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem 607 333 904,

 4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu realizowane są w ciągu 5dni od momentu zaksięgowania wpłaty klienta, lub w przypadku wyboru opcji za pobraniem, od momentu złożenia zamówienia.

 5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

 6. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin lub o propozycji wymiany produktu bądź zwrotu wpłaconych za niego pieniędzy.

 7. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

 

 

§3. PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

  • płatność za pobraniem

  • płatność przelewem na konto Sprzedającego

  • płatność gotówką (przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym)

  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności PayU

  • Karta kredytowa/płatnicza za pomocą systemu płatności PayU

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

 6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

 

§4. DOSTAWA

 

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską DPD,

  • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,

  • odbiór osobisty,

  • odbiór w Paczkomatach Inpost

 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 6. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.

 7. Sprzedawca jest w pełni odpowiedzialny za transport sprzedawanego towaru do konsumenta.

 8. Sprzedawca kieruje się kodeksem dobrych praktyk o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2070).

 

 

§5. REKLAMACJA

 1. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

 2. Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się z Sprzedawcą celem ustalenia formy odesłania reklamowanego Produktu. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

 3. Nieznaczne różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, a jeżeli będzie to niemożliwe to do zwrotu całej wpłaconej kwoty lub do wymiany produktu na nowy. 

 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów np. Rzecznika Praw Konsumentów, Inspekcji Handlowej, Sądu Polubownego).

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Cornette Underwear Sp. zo.o. Sp.k. z siedzibą w Sieradzu 98-200 adres: ul. Wojska Polskiego 75, 98-200 Sieradz, Nip. 827-230-58-41, Regon 101744780

 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.sklep.cornette.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

 4. Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: e-sklep@cornette.pl.  

 7. Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368

 8. Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności spółce PayU SA z siedzibą Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

 

 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.)  o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi (zgodnie z w/w ustawą art. 38 prawa konsumenta) w następujących przypadkach:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

 4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

 5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku płatności przy odbiorze prosimy w formularzu odstąpienia od umowy o wskazanie numeru konta bankowego, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne.

 7. W przypadku rezygnacji z zakupów konsument ponosi koszty odesłania towaru , natomiast sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu, oprócz ceny produktu, także kosztu jego wysłania. Jednak zwrotowi będzie podlegał koszt w najniższej kwocie , jaki w ofercie ma sprzedający.

 8. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), ustawa z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.)

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 28.10.2019 roku.

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1- Druk odstąpienia [.PDF]
Zał. nr 2- Druk reklamacyjny [.PDF]